W czym możemy Ci pomóc?
lub

Mocne strony

Co pięć Głów to nie jedna !

Sądzimy, że warto powierzyć swoje sprawy Kancelarii, która :
1. ma 5 prawników
2. ma razem ponad 70 lat doświadczenia
3. nasz najstarszy prawnik ma 30 lat dorobku
4. przeprowadziła ponad 1 000 spraw o różnym stopniu zaawansowania
5. jest świetnym, synergicznym  Zespołem, złożonym z ludzi z różnych pokoleń i specjalizacji

Jako Kancelaria, wyznajemy zasadę, że LUDZIE to w naszym zawodzie wszystko.

Traktujemy więc Klientów po LUDZKU.

Wybierz swojego specjalistę

Anna Kowalkiewicz
Marcin Rębowski
Marcin Kurzawa
Anna Szczepaniak
Jerzy szczepaniak
Anna Kowalkiewicz
napisz do mnie

annakowalkiewicz@iurislink.pl

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2004 r. z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów uzyskałam stypendium naukowe Programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiowałam prawo europejskie na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii.  W grudniu 2005 r. uzyskałam wpis na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, a w listopadzie 2009 r. zdałam z wyróżnieniem egzamin adwokacki na ocenę bardzo dobrą. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2009 r. zostałam wpisana na listę adwokatów.

Posiadam biegłą znajomość języka angielskiego, w tym prawniczego, oraz języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek. Pomagam w przygotowywaniu oraz opiniowaniu umów, sporządzam opinie prawne, prowadzę sprawy o zapłatę oraz zajmuję się obsługą organów podmiotów gospodarczych. Zajmuję się także rejestrowaniem spółek prawa handlowego. Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz instytucjami państwowymi.

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe), rodzinnego (rozwody, podziały majątku, alimenty, kontakty), gospodarczego (zakładanie spółek, umowy), prawa pracy. Specjalizuję się w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego byłych małżonków.

Wykonuję zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od maja 2010 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK, które zrzesza adwokatów i radców prawnych z największych miast Polski i Niemiec.

Biorę czynny udział w licznych akcjach mających na celu udzielanie pomocy prawnej najuboższym, w tym w ogólnopolskich akcjach „Adwokaci Pro Bono” organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. Udzielałam porad prawnych czytelnikom Gazety Wyborczej w Łodzi. Współpracuję z organizacjami, których celem statutowym jest obrona praw kobiet. Prowadzę także warsztaty poświęcone problematyce prawa rodzinnego.

Marcin Rębowski
napisz do mnie

marcin.rebowski@adwokatura.pl

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2006 roku zdobywałem praktyczne doświadczenie w udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej. W 2011 roku po zdaniu egzaminu adwokackiego zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Łódzkiej.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka posiada siedzibę w centrum Polski w Łodzi. Firma specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa nieruchomości.

W ramach działalności zawodowej od wielu lat zajmuję się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek oraz przedsiębiorców jednoosobowych.

Świadczę profesjonalną pomoc prawną na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej działalności, czy rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach świadczonych usług prowadzę sprawy o zapłatę, w tym sprawy polegające na windykacji wierzytelności, czy wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów. W zakresie świadczonych przeze mnie usług mieści się również sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie opinii prawnych, tworzenie regulaminów (w tym również z zakresu prawa e-commerce), a także obsługa organów podmiotów gospodarczych. Na życzenie Klienta biorę udział w rozmowach ugodowych lub w negocjacjach.

Jestem autorem bloga <a href=”http://www.biznes-adwokat.pl/category/blog/” target=”_blank”>”Prawo dla przedsiębiorców”</a><a href=”http://www.biznes-adwokat.pl/category/blog/”>,</a> na którym wyjaśniam nurtujące przedsiębiorców problemy prawne.

&nbsp;

Posiadam 9 letnie doświadczenie zarówno we współpracy z Klientami indywidualnymi, jak i w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych polegającej na stałym doradztwie.

W ramach pomocy prawnej świadczonej osobom fizycznym prowadzę sprawy rodzinne i spadkowe. W ramach moich zainteresowań zawodowych mieści się również prawo odszkodowań, w związku z którym stworzyłem blog prawniczy „Odszkodowanie Zadośćuczynienie Renta”.

Należę do Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK zrzeszającego blisko trzydziestu adwokatów i radców prawnych z różnych miast Polski i Niemiec. Celem stowarzyszenia jest współpraca zmierzająca do podwyższania standardów zawodowych i zapewnienia klientom wszechstronnej i profesjonalnej obsługi prawnej.

W ramach kształtowania świadomości prawnej obywateli prowadzę szkolenia z zakresu zarządu nieruchomościami we współpracy z Polskim Instytutem Rozwoju Rynku oraz szkolenia z zakresu prawa medycznego.

W celu umożliwienia moim Klientom łatwiejszego poradzenia sobie z problemami prawnymi współpracuję ze specjalistami w innych dziedzinach, jak np. notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli, czy ze specjalistami z zakresu compliance (zgodność działania).

Wychodzę z założenia, że rola adwokata w dzisiejszych, trudnych dla przedsiębiorców czasach nie może ograniczać się jedynie do odpowiadania na pytania zadane przez Klienta. W toku prowadzonej działalności staram się zwracać zawsze uwagę nie tylko na zgodność z prawem zamierzonych działań przedsiębiorstw, którymi się opiekuję, ale także na konsekwencje, jakimi mogą skutkować określone działania lub zaniechania.

Marcin Kurzawa
napisz do mnie

marcin.kurzawa@hotmail.com

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracę w kancelariach prawniczych rozpocząłem wykonywać w 2007 r. podczas studiów. Doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności prawnicze zdobywałem  dodatkowo pełniąc przez trzy lata obowiązki koordynatora Stowarzyszenia Prawników „IURIS LINK” z siedzibą w Łodzi, zrzeszającego adwokatów i radców prawnych z Polski oraz z Niemiec.

Od 2010 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

W ramach działalności zawodowej świadczę wszechstronną i kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych oraz prawnych w tym dla przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń m.in. prowadząc ich stałą obsługę prawną.

W szczególności zajmuję się prowadzeniem sporów sądowych w sprawach cywilnych w tym rodzinnych i gospodarczych, występuję, jako obrońca w procesach karnych oraz reprezentuję klientów przed urzędami państwowymi. Posiadam doświadczenie w obsłudze samorządowych jednostek organizacyjnych. Na życzenie klientów sporządzam nadto pisma procesowe, statuty, umowy, regulaminy, udzielam porad prawnych, wydaję opinie prawne, itd.

Do moich szczególnych zainteresowań należy problematyka prawna nieruchomości w tym ustalanie i regulowanie ich stanu prawnego, a nadto sprawy spadkowe i podziały majątku.

Pomagam również rozwiązywać spory i problematyczne sytuacje poza salą sądową. Jestem mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie wpisanym na listy stałych mediatorów w Sądach Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Specjalizuję się w prowadzeniu mediacji w dziedzinach prawa cywilnego, gospodarczego i w sprawach dotyczących nieruchomości.

Angażuję się nadto w akcje udzielania pomocy prawnej osobom najuboższym lub znajdującym się w trudnym położeniu. Biorę udział w ogólnopolskich akcjach „Adwokaci Pro Bono” organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz w rządowym programie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Anna Szczepaniak
napisz do mnie

a.szczepaniak@iurislink.pl

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2003 roku i 22 grudnia 2009 r. dołączyłam do grona adwokatów Izby Łódzkiej. Podczas studiów odbyłam również roczne niemieckojęzyczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Friedricha-Wilhelma w Bonn. Posługuję się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu:
– prawa rodzinnego (m.in. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podziały majątku)
– prawa pracy (klienci indywidualni oraz korporacyjni)

Reprezentuję klientów indywidualnych oraz firmy- jednoosobowych przedsiębiorców i spółki przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz instytucjami państwowymi. Prowadzę negocjacje ugodowe.

Posiadam doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych (opiniowanie i sporządzanie projektów umów, postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz reprezentacja w sporach sądowych i w postępowaniu egzekucyjnym).

Jestem stałym, certyfikowanym mediatorem na liście Sądów Okręgowych w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe.

Jestem również wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK, które zrzesza renomowanych adwokatów i radców prawnych z największych miast Polski i Niemiec.

Angażuję się w działalność społeczną-współpracuję z organizacjami, do których celów statutowych należy działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie się wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzę warsztaty, a także uczestniczę w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach i warsztatach poświęconych problematyce prawa rodzinnego i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Podczas II- Łódzkiego Kongresu Kobiet prowadziłam panel dyskusyjny, na którym omówione zostały prawne aspekty małżeństwa i konkubinatu.

Uczestniczę w licznych akcjach mających na celu udzielanie pomocy prawnej najuboższym. Udzielałam porad prawnych w ramach dyżurów pełnionych w siedzibie łódzkiej Redakcji Gazety Wyborczej.

Jerzy Szczepaniak
napisz do mnie

info@iurislink.pl

Jestem adwokatem od 1979 r.

W zakresie działalności zawodowej specjalizuję się:
-w sprawach ochrony dóbr osobistych i prawa własności przemysłowej
– w sprawach z zakresu prawa prasowego,
– w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Za działalność na rzecz obrony Praw Człowieka w okresie stanu wojennego zostałem odznaczony Medalem Wolności.

Publikuję w prasie ogólnopolskiej i łódzkiej szereg artykułów o tematyce prawnej i społecznej.

Przez wiele lat byłem członkiem władz Łódzkiej Palestry, pełniąc m.in. funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich czy Przewodniczącego Komisji Zagranicznej Okręgowej Rady Adwokackiej. Pełniłem funkcję Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzę wykłady dla aplikantów adwokackich.

We wskazanych dziedzinach prawa prowadzę również wykłady i szkolenia m.in. dla dziennikarzy oraz pracowników firm budowlanych.

Dewizą mojej działalności zawodowej jest rozwiązywanie problemów jeżeli jest to tylko możliwe w drodze ugody. Procesy sądowe powinny być ostatecznością.

Dajemy z siebie
100% możliwości

Aktualności

26.092017
UWAGA. Ważne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotyczą one osób samotnie wychowujących dzieci, które otrzymują alimenty w porozumieniu z płacącym alimenty, tj. bez wyroku czy też postanowienia Sądu. Warunkiem otrzymania świadczenia „500 plus” jest wyrok albo ugoda mediacyjna na alimenty zatwierdzona przez Sąd. Zawarcie ugody mediacyjnej na alimenty przed mediatorem to szybki, dyskretny i sprawny sposób na dopełnienie formalności związanych ze świadczeniem […]

26.052017
PRZEPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA SŁUŻĄCEGO DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Z dniem 17 kwietnia 2017 r. do kodeksu karnego wprowadzone zostały zmiany, które w zamyśle mają uderzyć w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Nowe rozwiązanie umożliwia sądom konfiskatę przedsiębiorstwa, będącego własnością sprawcy przestępstwa (osoby fizycznej), jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa, a sprawca uzyskał […]

Wydarzenia

Specjalizacje

Suspendisse sed orci eget enim semper sagittis at ac metus. Donec mi nibh, facilisis id lacus ac, congue varius arcu. Cras auctor leo quis nunc iaculis accumsan. Vestibulum non lectus tincidunt, posuere velit ut, auctor leo. Vestibulum posuere dictum lectus ac consequat. Quisque ut ex vitae lorem accumsan rutrum vel quis augue. Nullam id faucibus dolor.

PrawoCywilne

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

PrawoSpadkowe

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

PrawoGospodarcze

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

PrawoPracy

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

PrawoRodzinne

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

PrawoKarne

Integer quis neque eget sem dictum auctor. Donec eget erat ac turpis commodo fermentum. Etiam a facilisis nibh, in molestie ante. Praesent suscipit sapien hendrerit, maximus neque sed, egestas mi. Phasellus felis turpis, feugiat at est eu, malesuada ornare tortor. Proin venenatis orci non sapien egestas mattis. Praesent nec risus et nulla viverra placerat id a diam. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis turpis eu enim rutrum condimentum a at mi. Mauris sit amet felis dictum, consequat metus nec, convallis est. Cras augue tortor, pharetra et volutpat eu, cursus id sem. Aliquam pharetra sagittis leo, eu vestibulum mauris vulputate vitae. Nunc gravida, sem non euismod sodales, justo libero cursus turpis, eget imperdiet sapien nisl sit amet elit. Cras non fermentum ligula. Donec consequat ante ac nibh euismod volutpat.

Fusce commodo convallis laoreet. Aliquam erat volutpat. Cras rutrum ligula id blandit ultricies. Vivamus viverra fringilla augue ac congue. Aenean eros leo, maximus a lectus vitae, condimentum pulvinar neque. Curabitur fermentum massa sit amet turpis scelerisque aliquam. Donec aliquet magna nec ante pellentesque facilisis.

Aliquam erat volutpat. Nulla vestibulum elit nec nulla interdum consectetur. Cras sed bibendum lacus. Nullam at dolor vel risus auctor commodo. Sed venenatis laoreet nisl non congue. Vivamus bibendum malesuada leo vel feugiat. Donec mollis efficitur placerat. Nam pellentesque maximus turpis, non accumsan urna iaculis vel. Suspendisse potenti. Nam sed massa nulla. Sed non lobortis lectus, ut rutrum nulla. Suspendisse potenti. Etiam maximus vestibulum augue at vehicula. Quisque a lacinia diam, eu ullamcorper sapien. Phasellus maximus tortor vitae viverra varius. Nunc diam leo, sodales a porttitor a, pulvinar sit amet magna.

Mauris aliquet facilisis leo, eu ultricies magna sollicitudin in. Nulla in metus lacus. Sed bibendum venenatis ornare. Ut ultrices volutpat ligula. Phasellus faucibus risus sem, eget lobortis urna luctus bibendum. Phasellus ut mi rutrum leo dignissim auctor vitae in ante. Morbi urna nisl, volutpat sed justo sed, semper fringilla nisl. Donec in turpis nisl. Quisque vitae nulla vestibulum, euismod nunc ac, porta leo. In a metus lorem. Donec efficitur quam at ipsum ornare laoreet. Praesent quis ante consequat, consequat tellus non, pretium libero.

Duis nisi est, laoreet eu nunc nec, tristique condimentum orci. Morbi efficitur cursus quam ac finibus. Nullam non sodales turpis, dictum lacinia tellus. Integer faucibus molestie dolor vel aliquam. Praesent enim eros, accumsan non tempus in, pharetra ac odio. Pellentesque pretium, augue ac egestas efficitur, est purus congue orci, vel commodo quam diam et ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pretium sed magna congue tempor. Ut hendrerit elit in malesuada cursus. Mauris interdum in metus vitae vestibulum. Sed interdum auctor sollicitudin. Sed vel neque vitae risus porta imperdiet vitae sit amet magna. Morbi varius tincidunt dignissim. Fusce semper sed dui sed porttitor.

Nunc nec lectus risus. Donec scelerisque ligula quis tellus euismod, in finibus orci tincidunt. Curabitur hendrerit vestibulum nibh, non aliquam leo. Quisque bibendum varius felis sit amet lobortis. Integer sit amet nunc magna. Sed et ligula sit amet eros vestibulum scelerisque vel accumsan eros. Nunc ullamcorper ipsum erat. Suspendisse vel diam diam. Vestibulum non lobortis felis, id volutpat lorem. Sed cursus dictum nisi.

Vivamus lectus urna, sodales vel dui a, ultricies faucibus tortor. Phasellus gravida tincidunt metus, vitae gravida nisl finibus sed. In purus urna, feugiat eu molestie a, rhoncus ut erat. Maecenas feugiat lectus sed lectus aliquet condimentum. Phasellus id facilisis dui. In dapibus, mi nec tincidunt cursus, ex velit iaculis nunc, vel faucibus risus lorem sed augue. Aliquam pulvinar purus nec consequat lacinia. Proin elementum, metus hendrerit consectetur blandit, felis odio elementum urna, non ultrices magna sem in diam. Pellentesque id viverra ex, et rutrum enim. Phasellus eu consequat mi. Sed vehicula ut felis ac feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nam fringilla ex sapien, ut luctus tortor fringilla vitae.

Kontakt

Adres:

Ul. Zamenhofa 20/2
90-510 Łódź (Polska)

Kontakt:

Tel.: +48(42) 632 52 25
Mobile: +48 668 837 637
Fax: +48(42) 632 76 96

E-mail:

info@iurislink.com